Ekstraordinær Generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Ringsted Fotoklub afholdt den 23. november 2009.

 

Valg af dirigent.:

Tormod Hauge Jensen blev valgt til dirigent.

 

Valg af referent

Lars Kronborg blev valgt til referent.

 

Indkomne forslag.

Der var indkommet et enkelt forslag til behandling fra foreningens kasserer Johnny Madsen - ændringer af foreningens vedtægter.

 

Alle de foreslåede ændringer blev drøftet og alle blev vedtaget uden yderligere ændringer. De nye vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside.

 

Valg til bestyrelse, formand, kasserer, revisor og revisor suppleant

Følgende blev valgt:

Formand:

Carsten Enoch

Kasserer:

Johnny Madsen

Bestyrelsesmedlem:

Lars Kronborg

Bestyrelsessuppleant:

Kim Fomsgård

 

Revisor:

Ole Gabrielsen

Revisor suppleant:

Bo Bjerring Gabrielsen

 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Foreningens kasserer foreslog at beløbet blev fastsat til kr. 150,- pr. år., hvilket førte til en bredere diskussion om forskellige alternativer.

Det blev besluttet at alle medlemmer senest 1. februar 2010 indbetaler kr. 300,- som dækker medlemskab 2009 og 2010.

Endvidere blev det vedtaget at der ved særlige arrangementer kan blive tale om opkrævning af et særskilt beløb i forbindelse med det enkelte arrangement.

 

Eventuelt.

Under eventuelt drøftedes forskellige muligheder for at udstille medlemmernes billeder og samtidig opnå sponsorater af forskellig karakter. Der blev ikke besluttet noget udover at emnet skal konkretiseres og iværksættes.

Endelig blev sammensætningen af det næste aktivitetsudvalg besluttet og består af: Tormod, Jesper og Kim.

 

For referat:

Lars 24. november 2009

 

 

 

Tilbage