Ordinær Generalforsamling

 

Referat af Ordinær Generalforsamling I Ringsted Fotoklub afholdt den 22. februar 2010.

 

1. Valg af dirigent.

    Thormod Hauge Jensen blev valgt til dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og at     generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

2. Valg af referent

        Lars Kronborg blev valgt til referent.

         

3. Formandens beretning.

        Formanden aflagde beretning og på trods af den noget korte formandsperiode kunne han konstatere, at der trods alt er sket en del i 

        klubben siden eftersommeren – at der var ommet flere aktiviteter på agendaen og at et af målene igen i år er deltagelse på Ringsted

    Natten. Endvidere havde klubben fået positiv respons fra Musikklubben og de billeder klubben havde leveret af Musikskolens

    aktivitet i 2009.

 

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

        Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden anmærkninger.

         

5. Indkomne forslag.

          Eneste indkomne forslag var formandens forslag om en ændring af vedtægternes §5 med hensyn til perioden for, hvornår et medlem kunne ekskluderes efter manglende betaling. Perioden blev foreslået ændret fra 6 måneder til 1 måned, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg til bestyrelse, revisor og revisor suppleant.

          Ingen var på valg så bestyrelse, revisor og revisor suppleant fortsætter den kommende periode.

         

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        Kontingent er uændret kr. 150,- for 2010.

 

8. Eventuelt

    Der var ingen emner under eventuelt.

 

For referat:

Lars Kronborg, 22. februar 2010.

 

 

 

 

Tilbage